algemene voorwaarden CareerHandling BV

 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

  • CAREERHANDLING:CAREERHANDLING B.V., statutair gevestigd te Heemskerk;
  • Materialen:het door CAREERHANDLING aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden en andere data;
  • Opdrachtgever:iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten van CAREERHANDLING afneemt, dan wel met wie CAREERHANDLING een Overeenkomst aangaat of met wie CAREERHANDLING in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
  • Overeenkomst:iedere overeenkomst die tussen CAREERHANDLING en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;
  • Diensten:alle diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
  • Opdracht:iedere opdracht van Opdrachtgever aan CAREERHANDLING, in welke vorm dan ook.

   

 2. Toepasselijkheid
  Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van CAREERHANDLING en Opdrachtgever. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door CAREERHANDLING uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   

 3. Aanbiedingen, totstandkoming, wijzigingen en aavullingen van Overeenkomsten
  1. Een aanbieding of prijsopgave bindt CAREERHANDLING niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.
  2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover CAREERHANDLING een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of indien Opdrachtgever een van CAREERHANDLING afkomstige offerte voor akkoord ondertekent, of indien door CAREERHANDLING uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.
  3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst, een Opdracht of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
  4. Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in art. 3.3 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
  5. Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling van CAREERHANDLING aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle nog lopende Overeenkomsten.

   

 4. Prijzen en betaling
  1. Alle prijzen van CAREERHANDLING zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief btw. Elke verandering van de factoren die op de prijs van CAREERHANDLING van invloed zijn, waaronder inkoopprijzen, heffingen of belastingen, kan CAREERHANDLING doorberekenen aan Opdrachtgever. De door CAREERHANDLING opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele reis- en verblijfskosten en de kosten van het vervaardigen van grote aantallen documenten.
  2. Als voor een Opdracht geen specifieke prijsafspraken zijn gemaakt, gelden de op dat moment bij CAREERHANDLING geldende standaard uurtarieven.
  3. Opdrachtgever zal de door CAREERHANDLING in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting binnen dertig dagen na factuurdatum aan CAREERHANDLING betalen. CAREERHANDLING kan te allen tijde voorschotbetalingen van Opdrachtgever verlangen.
  4. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van CAREERHANDLING op Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever vanaf het moment van opeisbaarheid van de vordering de wettelijke handelsrente aan CAREERHANDLING verschuldigd. In geval van faillissement, surseance van betaling of ontbinding van Opdrachtgever worden alle vorderingen van CAREERHANDLING onmiddellijk opeisbaar.
  5. Zodra Opdrachtgever ook na het verstrijken van een door CAREERHANDLING gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de wettelijke handelsrente niet heeft betaald, is Opdrachtgever aan CAREERHANDLING alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval ten minste 15% van de som der achterstallige factuurbedragen, met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro).

   

 5. Uitvoering van Overeenkomsten
  1. Afleveringstermijnen zullen door CAREERHANDLING zo veel mogelijk in acht worden genomen. Een door CAREERHANDLING of Opdrachtgever genoemde afleveringstermijn geldt echter nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een afleveringstermijn door CAREERHANDLING heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
  2. CAREERHANDLING voert Overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit. Haar verbintenissen zijn evenwel inspanningsverplichtingen. CAREERHANDLING garandeert niet dat haar werkzaamheden tot een bepaald resultaat zullen leiden.
  3. Opdrachtgever staat ervoor in dat aan CAREERHANDLING de voor de uitvoering van de Overeenkomst essentiële informatie is verstrekt. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die CAREERHANDLING nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan CAREERHANDLING ter beschikking worden gesteld en voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van CAREERHANDLING betrokken medewerkers van Opdrachtgever.

   

 6. Overmacht
  1. Indien CAREERHANDLING door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
  2. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
  3. Onder overmacht van CAREERHANDLING wordt verstaan elke van de wil van CAREERHANDLING onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen niet van CAREERHANDLING kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.
  4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

   

 7. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van CAREERHANDLING is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering van CAREERHANDLING wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van CAREERHANDLING komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan aan Opdrachtgever inzage worden verschaft in de polisvoorwaarden.
  2. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 7.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van CAREERHANDLING beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum aansprakelijkheid van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro).
  3. Opdrachtgever vrijwaart CAREERHANDLING voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen CAREERHANDLING en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
  4. CAREERHANDLING is niet aansprakelijk voor andere dan directe schade, waar onder winstderving.
  5. Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens CAREERHANDLING, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door CAREERHANDLING, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van CAREERHANDLING, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

   

 8. Ontbinding en beëindiging
  1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is CAREERHANDLING gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of andere rechten van CAREERHANDLING en zonder dat CAREERHANDLING tot enige schadevergoeding is gehouden.
  2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij CAREERHANDLING Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval CAREERHANDLING zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de andere rechten van CAREERHANDLING en zonder dat CAREERHANDLING tot enige schadevergoeding is gehouden.
  3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 8.2 zijn alle vorderingen van CAREERHANDLING op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.
  4. Lopende Overeenkomsten en Opdrachten kunnen door CAREERHANDLING steeds op ieder moment en zonder opgave van reden worden beëindigd, zonder dat CAREERHANDLING gehouden is enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever te voldoen.
  5. Opdrachtgever is niet gerechtigd lopende Overeenkomsten of Opdrachten tussentijds te annuleren of beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van CAREERHANDLING.

   

 9. Intellectuele eigendomsrechten en privacy
  1. Alle rechten, in de ruimste zin des woords, waaronder auteursrechten en merkenrechten op het door CAREERHANDLING aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden en andere data (hierna: “Materialen”), berusten bij CAREERHANDLING of de licentiegevers van CAREERHANDLING. Opdrachtgever zal geen ander gebruik maken van de Materialen dan waartoe de Materialen aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Met name zal Opdrachtgever Materialen niet aan derden ter beschikking stellen. Alle Materialen blijven het intellectueel eigendom van CAREERHANDLING.
  2. Opdrachtgever zal ten aanzien van (de inhoud van) Materialen geheimhouding betrachten, ook ten aanzien van personen, werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen te gebruiken of in te zien. Voor personen werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, welke noodzakelijkerwijs kennis dienen te verkrijgen van Materialen voor een juiste uitvoering van hun werkzaamheden, zal door Opdrachtgever tevens naleving van de geheimhoudingsplicht worden gewaarborgd.
  3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en geheimhouding.
  4. Opdrachtgever garandeert jegens CAREERHANDLING dat Opdrachtgever in zijn samenwerking met CAREERHANDLING alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens, stipt zal naleven en vrijwaart CAREERHANDLING van iedere aanspraak van enige derde ter zake. Onder de reikwijdte van deze vrijwaring is in ieder geval mede begrepen iedere persoon ten aanzien van wie CAREERHANDLING in opdracht van Opdrachtgever een assessment, test of ander onderzoek uitvoert.
  5. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat CAREERHANDLING de resultaten van door haar in opdracht van Opdrachtgever uitgevoerde assessments, tests of andere onderzoeken niet met Opdrachtgever zal delen indien een persoon of organisatie die (mede) onderwerp van het assessment, de tests of het onderzoek is daartegen bezwaar maakt. In dat geval is Opdrachtgever niettemin gehouden de met de betreffende Opdracht gemoeide vergoeding aan CAREERHANDLING te betalen en is CAREERHANDLING ter zake geen enkele (schade) vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

   

 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  1. Op alle Overeenkomsten en Opdrachten en op de gehele rechtsverhouding tussen CAREERHANDLING en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten, Opdrachten of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

CareerHandling

directie en administratie:

adresJhr. de Hertainglaan 2

1964JK Heemskerk

telefoon0251 259 124

 

managing consultant Outplacement en Recruitment:

Gerard Penning

mailg.penning@careerhandling.nl

telefoon0624 815 077

 

managing consultant Assessments en Loopbaanmanagement:

Mirjam Lenting

mailm.lenting@careerhandling.nl

telefoon0655 138 181

Nuttige Links
Links
Legal
Image
CareerHandling © 2019

Search